Yeni ?kan Kitaplar
    
zgr Umut Ho?af?
Mitra Yay?nlar? bnyesinde evirmenlik yapan zgr Umut Ho?af?, mzik alan?nda da iddial? al??malar yrtyor.

Yak?n zaman nce ilk klibi yay?nlanan arkada??m?za, Mitra Yay?nlar? olarak biz de al??malar?nda destek veriyor ve ba?ar?lar diliyoruz.
?ark?y? izlemek iin t?klay?n
Mitra Yay?nevi, okuyucuyu farkl? fikirlerle, bamba?ka dnyalarla bulu?turmak amac?yla kuruldu.

Yay?n ilkemiz, her?eyde oldu?u gibi, kitap dnyas?nda da kendini gstermeye ba?layan ''modern tekdzelik'' anlay???ndan kitapseverleri bir nebze de olsa kurtarmak, nefes ald?rmakt?r.

Gnlk ya?ant?n?n insan? ''kendi bilincinden'' uzakla?t?r?p, onu salt grevlerine ve gnlk i?lerin iine hapsedip, bu alanda var olmaya zorlad??? ?u gnlerde, d??ar?dan gelebilecek en kk farkl? bir sesin bile insana de?i?ik kap?lar aabilece?ini ve kaybetti?i kendi fark?ndal???n? yeniden kazand?rabilece?ini d?nyoruz.

??te bizim misyonumuz, bahsetti?imiz bu kk de olsa ''farkl? seslerden biri'' olabilmeyi ba?arabilmek ...